ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่
สาระสนเทศ

สมาชิก
บุคคลทั่วไป
54.242.8.162
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 0
เมื่อวานนี้: 0
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 12
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 1
54.242.x.xxx

  ทั้งหมด: 1
เวลาในขณะนี้:
Apr 23, 2014
08:05 pm ICT
วิดีโอ

วีดิโอยอดนิยม
ทดสอบวีดิโอ3

วีดิโอล่าสุด
ทดสอบวีดิโอ3

คะแนนโหวดสูงสุด
ทดสอบ

ดูวิดีโอทั้งหมด

TV Online


ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูจอใหญ่

หาเพื่อน
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 241
  • Yesterday: 34
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 507
  • 2011: 45,521
  • 2012: 84,660
  • 2006: 9
  • 2013: 260,335
  • 2014: 12,876
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:2
  • Daily: 56
  • Monthly: 1,712
  • Yearly: 20,544
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 การประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
แผ่นพับ


การประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 

 

                                                                  บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ        ส่วนการคลัง  อบต.ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ที่    อจ 71602  /  ...............................................................    วันที่    25   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.    2554


เรื่อง       เสนอแผ่นพับงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555
เรียน      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่

                            ตามที่ข้าพเจ้า นายกฤษฎา บุญสาหัส ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานในด้านจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ ได้จัดทำแผ่นพับประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและแผนงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดเก็บภาษี

                             ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดทำแผนพับ เพื่อให้พิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ให้ทราบต่อไป

                                          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                       


(ลงชื่อ)

                                                                (นายกฤษฎา   บุญสาหัส)

                                                                เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้

********************************

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่  ได้จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่ และแผนปฏิบัติงานด้านกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจในแผนปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บรายได้ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ได้จัดทำแผ่นพับด้านการจัดเก็บรายได้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้มากขึ้น


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554                                                                                                      ลงชื่อ

                                                                                                                (นายสมศักดิ์    จันทะนัด)

                                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่
 

ที่ อจ 71602 / ว 825                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่

                                                                                                                               ตำบลเค็งใหญ่  อำเภอหัวตะพาน

                                                                                                                               จังหวัดอำนาจเจริญ   37240                    

                                                                                           27   ตุลาคม    2554

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 

เรียน       กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับแผนงานจัดเก็บรายได้                                            จำนวน      100     ชุด

               

                                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่   ได้จัดทำเอกสารแผ่นพับในการให้ความรู้ด้านแผนปฏิบัติการงานจัดเก็บ  โรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่  การประปา และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่   จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบคุณมาก
                                                                                                ขอแสดงความนับถือ
                                                                                             (นายสมศักดิ์   จันทะนัด)

                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่

                             ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชนแผ่นพับ  55 

แผนปฏิบัติการประปา    ประจำปี   2555


วันที่

รายการที่ต้องปฏิบัติ

หมายเหตุ

1-8

-ลูกจ้างทั่วไปช่วยงานประปา ออกจดมาตรวัดน้ำ (ป. 31) ทุกหมู่

8  วัน

ของเดือน

(หมู่ 1,2,3,4,5,8,9,10)  ในความรับผิดชอบของ อบต.เค็งใหญ่

 

9-13

-บันทึกลงในสมุดเล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ป.17)    ทุกหมู่  

5  วัน

ของเดือน

 (หมู่ 1,2,3,4,5,8,9,10)  และนำส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้คำนวณค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปา

 

 

รวมจำนวนเงิน และนำข้อมูลดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ

 

 

ประปา    ตามแบบ  (ป.41/1)

 

14-19

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้    ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

6  วัน

ของเดือน

ตามแบบ   (ป.41/1)

 

 

-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ลงลายมือชื่อบนใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

 

 

   และเสนอหัวหน้าส่วนการคลังลงลายมือชื่อ  ต่อไป

 

 

-ลงวันที่ /เดือน/พ.ศ.   ประทับตรา อบต. และพนักงานเก็บค่าน้ำ

 

 

ประปาลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนนำใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

 

 

 แจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ

 

20-29

- ลูกจ้างทั่วไปช่วยงานประปา และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  

10  วัน

ของเดือน

ออกเก็บค่าน้ำประปาตามใบแจ้งหนี้ ทุกหมู่ (หมู่ 1,2,3,4,5,8,9,10)

 

 

ให้เสร็จภายในกำหนด

 

30,31

ของเดือน

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้/ลูกจ้างทั่วไปช่วยงานประปา และเจ้าหน้า

ที่ที่ได้รับมอบหมายนำเงินค่าน้ำประปาพร้อมใบนำส่งเงินส่งต่อเจ้า

1  วัน

 

พนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนการคลัง) ออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ

 

 

ประปา  ลงบัญชีและนำฝากธนาคาร  ตามระเบียบกำหนดต่อไป

 

 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ประจำปี   2555

องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่

แยกปฏิบัติตามห้วงเวลา

กันยายน      

                        - คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ  จาก  ผ.ท.5

                        - ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

ตุลาคม         

                         - สำรวจ,  เตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

ธันวาคม      

                          - ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า

มกราคม-กุมภาพันธ์

                        - รับแบบ  ภ.ร.ด.2 (ลงทะเบียนเลขที่รับ),ตรวจสอบความถูกต้อง

                        - ประเมินค่ารายปี /แจ้งผลการประเมิน /รับชำระภาษี

มีนาคม-พฤษภาคม

                       - ประเมินค่ารายปี  และแจ้งผลการประเมินตามแบบ  ภ.ร.ด.8 (ลงทะเบียน)

                     - รับคำร้องอุทธรณ์ตามแบบ  ภ.ร.ด.9  (ลงทะเบียนเลขที่รับ)/พิจารณาคำร้อง /      แจ้ง ผลการชี้ขาด

                        - รับชำระค่าภาษี  (ภายใน 30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน)

                        - ออกหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่ยื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกำหนด  (2  ครั้ง)

                        - แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ  ภ.ร.ด.2  ภายในกำหนด   ตาม  ม.46   หรือ   ม.48 (ข)

มิถุนายน-สิงหาคม

                       - สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

                        - รับชำระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา  (มีเงินเพิ่ม)

                        - มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด  (3  ครั้ง)

                        - ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

กันยายน                              

                         - มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน  ตาม  ม.44

                        - รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

ตุลาคม         

                        - มีคำสั่งยึด   อายัด   เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย    ประจำปี   2555

แยกปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม

ก. ขั้นเตรียมการ

        1. ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ กันยายน (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ)

        2. สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ                                                   ตุลาคม

        3. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี                                             พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์                            

        4. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย(ภ.ป.1)ธันวาคม

ข. ขั้นดำเนินการจัดเก็บ

        1.กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม

-รับแบบ  ภ.ป.1  และตรวจสอสบความถูกต้อง                                                       มกราคม-มีนาคม

- ประเมินค่าภาษีและหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ป.ภ.3)                                         มกราคม-เมษายน

        2.  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม                                                                   เมษายน-ธันวาคม

- รับแบบ   ภ.ป.1    และตรวจสอบความถูกต้อง                                                     เมษายน-ธันวาคม

- ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3)

       3.  การชำระค่าภาษี

          กรณีปกติ  - รับชำระภาษี (ชำระในวันยื่นแบบหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)  มกราคม-พฤษภาคม

          กรณีพิเศษ   กุมภาพันธ์-กันยายน

( 1 )    ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด   ( เกิน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน )

- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

( 2 )    ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

        1. รับคำร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่  (แบบ  ภ.ป.4)                         กุมภาพันธ์-พฤษภาคม

        2. ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่                                       กุมภาพันธ์-มิถุนายน

        3. ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ  (แบบ  ภ.ป.5)                                          มีนาคม-กรกฎาคม

        4. รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                                                        มีนาคม-กันยายน

        5. ปฏิบัติตามคำสั่งศาล  (กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

หมายเหตุ   กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม  การยื่นแบบการประเมิน  การชำระค่ภาษีและการอุทธรณ์  ให้ปฏิบัติ   ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บ

        1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ป.1)  ภายในกำหนดเวลา

                       - มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบมีนาคม(เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ)

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา

- ครั้งที่  1          เมษายน

- ครั้งที่  2          พฤษภาคม

- แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง   (อำเภอ)  เมษายน-กรกฎาคม

เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ

- รับชำระภาษี   และเงินเพิ่มตามมาตรา  25  เมษายน-กันยายน

2.  ยื่นแบบ  ภ.ป. 1  แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษีภายในกำหนด

- มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

- ครั้งที่  1                                                          พฤษภาคม

- ครั้งที่  2                                                          มิถุนายน

- ครั้งที่  3                                                          กรกฎาคม

- รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม                                  พฤษภาคม-กันยายน

-  ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี  (ยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน)

กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี    ตุลาคมเป็นต้นไป 

แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่


ระยะเวลาการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  พ.ศ.  2555

เดือน

กิจกรรม

กันยายน

-  คัดลอกบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บ

-  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษี

ตุลาคม

-  สำรวจ  และจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ

ธันวาคม

-  ออกหนังสือเวียนแจ้งผู้เสียภาษีให้ทราบล่วงหน้า

ม.ค. - เม.ย.

มีนาคม

-  รับแบบ ภ.บ.ท.5  และสำรวจความถูกต้อง / รับชำระภาษี

-  ประเมินค่ารายปี / และแจ้งผลการประเมิน  ตามแบบ  ภ.บ.ท.10        / รับชำระภาษี

เม.ย - มิ.ย.

 

พ.ค. - ส.ค.

-  รับคำร้องอุทธรณ์ (ลงทะเบียนเลขที่รับ) / พิจารณาคำร้อง / แจ้งผลการชี้ขาด

-  สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน

-  รับชำระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่ม)

-  มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด (3 ครั้ง)

-  ออกตรวจสอบ / ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

กันยายน

-  มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน (นิติกร)  ตามมาตรา 44

-  รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

ตุลาคม

-  มีคำสั่งยึด  อายัด  เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สิน

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-07-05 (919 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Themes Design By Websurin
Web site powered by PHP-Nuke

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt